photography

இப்படியும் ஒர் இளைஞர் - ஆசிரியர்

இப்படியும் ஒர் இளைஞர் - ஆசிரியர் ஜெரார்டோ இக்ஸ்காய்  (Gerardo Ixcoy. தென் அமெரிக்க நாடான குவாதிமாலாவைச் சேர்ந்த 27 வயது நிரம்பிய ஆசிரியர்.  உலகின் பழமையான நாகரிகங்களில் Read More