ஞாயிறு மறையுரைகள்

தவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு மறையுரை

கூண்டுப்புழு வண்ணத்துப் பூச்சி யாவதும், முட்டை குஞ்சாகி, குஞ்சு கோழியா வதும், குழந்தை சிறுமியாகி, தாயாவதும், பனிக்கட்டி நீராகி, நீர் ஆறாகி, ஆறு கடலாகி பின் மேகமாவதும், Read More

விருந்தினரே கடவுள்

விருந்தினரே கடவுள்

யூத சமயத்தில் விருந்தினர் கடவுளுக்குச் சமமானவர் (தொநூ 19:6-8). “தனியொருவனுக்கு உணவில்லையெனில் ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம்” என்ற முழக்கத்துடன் கிளம்பிய சில கட்சிகள் ஆட்சிப்பீடத்தில் அமர்ந்தன என்பது Read More

மறையுரை : வெற்றிக்கு வழிகோலும் நம்பிக்கை

 

பொதுக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு

வெற்றிக்கு வழிகோலும் நம்பிக்கை

ணவின்றி 21 நாள்கள் வரை ஒரு மனிதர் வாழலாம். தண்ணீர் இன்றி மூன்று நாள்கள் வாழலாம். பிராண வாயு இன்றிமூன்று நிமிடம் Read More