வழிபாட்டுக் குறிப்புகள்

தவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு

தவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலி முன்னுரை:

கிறிஸ்து இயேசுவில் பேரன்புக்குரியவர்களே,

இன்று தவக்கால 2 ஆம் ஞாயிறு, இன்றைய உலகின் தேடல்களுல் சிறப்பிடம் பெறுவது முன்னேற்றம். இதற்குக் காரணம் திடீர் திருப்பங்கள்போல Read More

ஞாயிறு தோழன்-பொதுக்காலம் - 6 ஆம் ஞாயிறு

ஞாயிறு தோழன்

பொதுக்காலம் - 6 ஆம் ஞாயிறு

வேதியர் சந்தியாகு

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்துவில் பேரன்புக்கு உரியவர்களே, இன்று எங்கு பார்த்தாலும் போதனை மயம். அதனை வழங்குபவர்களுக்கென்று எந்தத் தகுதியும் Read More

ஞாயிறு தோழன்

பொதுக்காலம் 5 ஆம் ஞாயிறு

இறைவனிடம் சரணாகதி  அடைவோம்!

ஆண்டவர் இயேசுவில் பேரன்பிற்குரிய வர்களே! ஆன்மிகத்தின் முதல்படி சரணாகதி அடைவது. ‘நான்’ என்ற எல்லையைக் கடந்து, ‘எனது’, என் ஆவல்கள், Read More

ஞாயிறு தோழன் - பொதுக்காலம் 4 ஆம் ஞாயிறு (03.02.2019)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்துவில் பேரன்புக்குரியவர்களே, ‘கொண்டவன் கூட இருந்தால் கூரை ஏறிச் சண்டை போடுவேன்‘ என்பது நன்கு பரிச்சய மான சொலவடை வாக்கியம். ஆம். இதுஇன்றைய திருவழிபாட்டு Read More